Оценка на риска

Адекватното управление на рисковете се основава на подходящи изследвания на риска, които се провеждат през целия жизнен цикъл на едно съоръжение или проект.

Експертният и квалифициран екип на ERMC подкрепя Мениджмънта да успее да контролира опасностите и техния риск за предотвратяване на инциденти и защита на хора и активи, като гарантира:

  • Идентифициране на опасностите и свързаните с тях фактори, които могат да доведат до инцидент;

  • Идентифициране на засегнатите хора и / или процеси;

  • Оценка на риска; и

  • Определяне на подходящи мерки за ограничаване и контрол на риска.

Изследванията на риска се провеждат в съответствие с персонализирани методологии и съответните международни стандарти, гарантиращи съответствие на организацията с нейните правни или други изисквания.

Изследванията на риска, направени от ERMC, включват, но не се ограничава до:

  • Оценка на професионалния риск;

  • HAZOP / HAZID;

  • ATEX; и

  • Seveso II;