Одити

Одитите са мощни инструменти за мониторинг на работата и подпомагат процеса на подобряване.

ERMC чрез MANAGEMENT FORCE е разработила свои собствени методологии, които непрекъснато се актуализират и подобряват благодарение на натрупания опит.

Анализ на пропуските. Анализът на пропуските е много полезен инструмент за: а) определяне на изискванията за управление на организацията срещу законодателни и други изисквания б) оценка на съществуващите разпоредби за управление; и в) уточняване на подходящи разпоредби за управление, които следва да бъдат приложени или преразгледани.

Одити на съответствие. Всяка организация трябва да спазва дефинирани законодателни или други (например корпоративни стандарти) изисквания. Одитите за съответствие се насрочват съгласно задълженията на всяка организация и щателно проверяват изпълнението на всяко конкретно и приложимо изискване. Според констатациите се договарят и издават коригиращи действия.

Walkthrough инспекция. Помага на организацията бързо да идентифицира опасностите и риска на работното място, както и въпроси за по-нататъшно развитие. Резултатите се съпровождат от визуални данни (снимки) и препоръки и се записват за последващи действия.